Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Poznaliśmy zwycięskie projekty w ramach Inicjatywy Lokalnej w Nasielsku

Zdjęcie aktualności Poznaliśmy zwycięskie projekty w ramach Inicjatywy Lokalnej w Nasielsku

 

Inicjatywa Lokalna w Naielsku – kolejny nabór już za nami! Poznaliśmy zwycięskie projekty. W tym roku złożono 16 wniosków, a planowane do realizacji w 2023 r. są dwa zadania. Mówi Krzysztof Miller kierownik wydziału administracji w Nasielsku.

 

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla społeczności Gminy zadań publicznych.

W ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie należącym do zadań Gminy m.in.:
a) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
b) działania w sferze kultury, edukacji, oświaty i wychowania,
c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
d) działania w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
e) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) działania w sferze rewitalizacji.