Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Czy Paweł Obermeyer jest nadal dyrektorem płońskiego szpitala?

Zdjęcie aktualności Czy Paweł Obermeyer jest nadal dyrektorem płońskiego szpitala?

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym nieważność uchwały z dnia 23 marca 2020 roku podjętej przez Zarząd Powiatu Płońskiego w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Czy Paweł Obermeyer jest więc nadal dyrektorem płońskiego szpitala? 

Decyzja wojewody mazowieckiego wpłynęła do Starostwa Powiatowego 22 czerwca br. Rozstrzygnięcia wojewody były dwa - jedno dotyczące powołania pełniącego obowiązki dyrektora, a druga odwołania dyrektora. Oba na wniosek radnego Andrzeja Stolpy.

Płońskie starostwo zamierza odwołać się od decyzji wojewody, wydało również komunikat  w tej sprawie:

"W dniu 25 maja b.r. Wojewoda Mazowiecki odmówił stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora SP ZZOZ Marcinowi Ozdarskiemu, o co wystąpił radny Andrzej Stolpa. W ocenie organu nadzoru nie zaistniały w tej sprawie okoliczności, które uzasadniałyby stwierdzenie, że uchwała ta jest obarczona wadą istotnego naruszenia prawa, skutkującą stwierdzeniem jego nieważności. Wojewoda wskazał, że skutki nieuregulowania kwestii zarządzania szpitalem mogłyby się okazać znacznie poważniejsze dla mieszkańców, niż fakt braku ustawowego upoważnienia do powierzenia obowiązków dyrektora szpitala. Z tych względów wojewoda uznał, iż jego ingerencja w powierzenie obowiązków dyrektora, czego domagał się radny Stolpa, pozostawałaby w sprzeczności z interesem publicznym.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu przyjął ze zdziwieniem informację, iż Wojewoda Mazowiecki w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego zakwestionował ważność uchwały o odwołaniu ze stanowiska dyrektora SP ZZOZ Pawła Obermeyera, tym bardziej, iż z ugruntowanej praktyki orzeczniczej sadów administracyjnych wynika, że sprawy takie należą do spraw ze stosunków prawa pracy i podlegają rozpoznaniu wyłącznie przez sądy pracy. Biorąc pod uwagę, iż sprawa nie należy do obszaru władztwa publicznego i nie powinna stanowić przedmiotu nadzoru wojewody nad działalnością samorządu, Zarząd Powiatu zdecydował o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, co wynika już z jego treści, nie stanowi źródła roszczeń ani nie kreuje jakichkolwiek stosunków pracowniczych, co w praktyce oznacza, iż w szpitalu nic w konsekwencji tego rozstrzygnięcia się nie zmienia.

Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w konkursie, który właśnie trwa."

Sam zainteresowany, czyli Paweł Obermeyer odmawia komentarza w tej sprawie, przekazał tylko, że konsultuje się z prawnikami, informując jednocześnie, że oficjalnie o decyzji wojewody dowiedział się z mediów i od radnych.

Poniżej treść rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody mazowieckiego: