Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Spór o podział Mazowsza. Konwent opowiedział się za integralnością wójewództwa

Zdjęcie aktualności Spór o podział Mazowsza. Konwent opowiedział się za integralnością wójewództwa

Podczas konwentu wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego, na którym pojawili się również przedstawiciele samorządów z powiatów legionowskiego, sierpeckiego i nowodworskiego przez aklamację przyjęto stanowisko w sprawie zachowania integralności Mazowsza. W trakcie spotkania w gminie Załuski głos zabrał marszałek Adam Struzik, który w trakcie przemowy przedstawił dane dotyczące możliwych strat jakie spowodować miałby podział Mazowsza, choćby poprzez możliwość utraty środków unijnych czy braku możliwości rozwoju w dotychczasowym tempie.

- To bardzo ważne stanowisko, dlatego że ludzie zdają sobie teraz sprawę iż groźny dla całej naszej mazowieckiej wspólnoty pomysł może zostać zrealizowany. I to bez konsultacji ze społeczeństwem i bez referendum. Takie są przynajmniej zapowiedzi partii rządzącej, więc takie stanowiska poszczególnych gmin i powiatów są bardzo ważne gdyż, one działają ostrzegawczo dla rządzących. By wzięli pod uwagę zdanie społeczeństwa i nie forsowali pomysłów, które są szkodliwe nie tylko dla Mazowsza, ale i całej Polski - powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Na konwencie pojawił się również radny opozycyjny sejmiku mazowieckiego Artur Czapliński, który miał inne zdanie.

- Uważam, że dane, które przedstawił marszałek Struzik podczas konwentu służą jedynie hipotezie i obronie partykularnych interesów pana marszałka. Władza na Mazowszu to zarządzanie 128 spółkami mazowieckimi. To polityczna sprawa. To nie służy mieszkańcom Mazowsza. Mam inne zdanie na ten temat. Chciałbym rozmawiać merytorycznie a jest dużo argumentów politycznych i jest to bardzo przykre – stwierdził Artur Czapliński, radny PiS w sejmiku województwa mazowieckiego.

Głosowanie związane z zachowaniem integralności Województwa Mazowieckiego odbyło się poprzez aklamację wyrażoną klaskaniem.

- Zajęliśmy stanowisko, że chcemy pozostać w województwie mazowieckim w takim kształcie jak obecnie. Takie stanowisko jednogłośnie podjęli wójtowie i burmistrz łącznie ze starostą powiatu płońskiego a także nasi goście z innych powiatów. W najbliższym czasie wypowiadać w tej sprawie będą się również rady w poszczególnych gminach – mówił Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska.

Decyzja w sprawie potencjalnego podziału Mazowsza ma zostać podjęta jeszcze w tym roku. Niżej prezentujemy całą treść stanowiska podjętego podczas dzisiejszego konwentu.

                                           *                                *                                *

Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego oraz przedstawicieli gmin z powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i sierpeckiego oraz Starosty Powiatu Płońskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego oraz przedstawiciele gmin z powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i sierpeckiego oraz Starosta Powiatu Płońskiego wyraża swoje stanowisko w sprawie integralności Województwa Mazowieckiego i powstrzymania planów podziału Województwa Mazowieckiego na dwa odrębne regiony.

Nasze gminy są częścią mazowieckiej wspólnoty regionalnej, którą współtworzymy od roku 1999. To również dzięki wysiłkom mieszkańców naszych „małych ojczyzn” Województwo Mazowieckie jest w czołówce najsilniejszych gospodarczo regionów europejskich i liderem polskich województw.

Uważamy, że Mazowsze oraz jego Mieszkańcy zasługują na szansę dalszego rozwoju swojego regionu. Nie godzimy się na arbitralne rozstrzyganie o naszym losie za naszymi plecami oraz plecami mieszkańców – członków naszych wspólnot samorządowych.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego oraz przedstawiciele gmin z powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i sierpeckiego oraz Starosta Powiatu Płońskiego wyraża zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podziału Województwa Mazowieckiego. Rozdzielenie wspólnego organizmu na dwie, odrębne części doprowadzi do poważnych problemów z ich funkcjonowaniem. Konsekwencją podziału będzie skazanie centralnej części Mazowsza (posiadającej wysokie dochody własne) na wpłacanie gigantycznej kwoty tzw. „janosikowego”, które zostanie przetransferowane do wszystkich pozostałych 16 województw. To oznacza, że tzw. Mazowsze regionalne wprawdzie otrzyma swoją część „janosikowego”, ale będzie to nieporównywalnie mniej środków finansowych, niż obecnie organy Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazują na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, organizacją przewozów kolejowych, utrzymaniem instytucji kultury i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie. W konsekwencji, przy znacząco obniżonym poziomie dochodów (dochody z CIT spadną do poziomu 13%!), konieczne będzie pokrywanie kosztów funkcjonowania „zdublowanej” administracji samorządowej do obsługi zadań o charakterze wojewódzkim, co znacząco wpłynie na możliwości wydatkowe w obszarze usług publicznych, m.in. ochrony zdrowia, edukacji publicznej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, utrzymania dróg wojewódzkich i połączeń kolejowych.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego oraz przedstawiciele gmin z powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i sierpeckiego oraz Starosta Powiatu Płońskiego podkreśla, że propozycja podziału Województwa Mazowieckiego musi zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza oraz uzależniona od wyników tych konsultacji.

U Z A S A D N I E N I E

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego oraz przedstawiciele gmin z powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i sierpeckiego oraz Starosta Powiatu Płońskiego podejmuje stanowisko w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego i powstrzymania planów jego podziału na dwa odrębne województwa, biorąc pod uwagę skutki, jakie ten podział, bez wątpienia, pociągnie za sobą. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Powstanie rozległych obszarów biedy na terenie nowego województwa mazowieckiego
  i niewielkich obszarów zamożności, głównie na terenie metropolitalnym. Na Mazowsze, bez metropolii warszawskiej, przypadnie zaledwie 13% dochodów z podatku CIT obecnego województwa. Region stołeczny, który będzie generować 87% dochodów, zostanie jednocześnie obciążony ogromnym „janosikowym”.

 2. Konieczność ustanowienia podwójnej administracji samorządowej i rządowej szczebla regionalnego, co znacznie zwiększy wydatki na ten cel. Powstaną dwa urzędy wojewódzkie, dwa urzędy marszałkowskie, dwa sejmiki, podwójne służby podległe wojewodzie i marszałkowi, takie jak inspekcja transportu drogowego, straż pożarna, inspekcja handlowa, sanitarna, służby weterynaryjne, inspekcja ochrony środowiska.

 3. Ogromne zamieszanie instytucjonalne, kompetencyjne, własnościowe, finansowe, kadrowe itp., które spowoduje opóźnienia w wielu dziedzinach, w tym w wykorzystaniu środków unijnych
  z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz w procesie przygotowań do perspektywy 2021-2027. Znaczne opóźnienia mogą stworzyć zagrożenie utraty środków finansowych.

 4. Zaprzepaszczenie w wielu obszarach dorobku Samorządu Województwa Mazowieckiego. Samorządy nowych województw będą dążyć siłą rzeczy do budowania własnych potencjałów
  i własnych marek.

 5. Zniknięcie z mapy Europy jednego z 16 polskich regionów, dotychczas postrzeganego jako region silny i rozwijający się wyjątkowo dynamicznie, co było ważnym czynnikiem przyciągającym inwestorów i turystów oraz stanowiło istotny wkład w promocję kraju na płaszczyźnie międzynarodowej.

 6. Brak środków, które dotychczas pochodziły z dochodów wytwarzanych w metropolii warszawskiej, na utrzymanie na terenie nowego województwa mazowieckiego instytucji kultury, szpitali, dróg czy połączeń kolejowych.

 7. Przerwanie ciągłości dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu nowych województw oraz „praktycznie” we wszystkich gminach i powiatach, które odwoływały się do zapisów zawartych w dokumentach rangi wojewódzkiej.

 8. Konieczność ponownego rozpoczęcia przygotowań do opracowania i negocjacji z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych. Zmianie będą musiały także ulec dokumenty na szczeblu gmin i powiatów, które stanowiły podstawę ubiegania się przez samorządy lokalne o środki z funduszy europejskich.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego oraz przedstawiciele gmin z powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i sierpeckiego oraz Starosta Powiatu Płońskiego, podejmując niniejsze stanowisko, pragnie podkreślić swoją przynależność do mazowieckiej regionalnej wspólnoty samorządowej i dumę z bycia jej częścią. Zauważamy także, że nasza wspólnota sprawdziła się w okresie ponad 20 lat funkcjonowania w ramach obecnego województwa mazowieckiego. Nie bez znaczenia była tutaj także rola, jaką odegrał Samorząd Województwa Mazowieckiego:

 1. ustanawiając liczne programy wsparcia z udziałem środków z budżetu województwa, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego;

 2. pełniąc z powodzeniem rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013 i 2014-2020;

 3. zapewniając wysoki poziom dostępności do usług publicznych świadczonych na poziomie województwa oraz ich właściwą jakość;

 4. prowadząc konsekwentnie działania zmierzające do zwiększania integralności regionu, podnoszenia stopnia wyposażenia gmin i powiatów w infrastrukturę techniczną i społeczną, podwyższania poziomu życia mieszkańców oraz aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także budowania tożsamości regionalnej.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego oraz przedstawiciele gmin z powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i sierpeckiego oraz Starosta Powiatu Płońskiego opowiada się zdecydowanie za oddaniem głosu w tak ważnej sprawie społeczności regionu w ramach ogólnowojewódzkich konsultacji. Poza mieszkańcami Mazowsza i wszystkimi samorządami, stanowisko w ramach konsultacji powinny wyrazić także zlokalizowane w regionie instytucje publiczne i prywatne, podmioty gospodarcze, podmioty sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz inni zainteresowani.

Wszyscy interesariusze lokalnych i regionalnych strategii, programów, planów i bieżących działań samorządów powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak istotnej sprawie, jaką jest podział województwa, który pociągnie za sobą głęboko niekorzystne skutki w sferze ich funkcjonowania, a mieszkańcom regionu przyniesie znaczne obniżenie poziomu życia.