Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Regulamin serwisu

REGULAMIN PORTALU RADIOPLONSK.PL


A. Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą portalu internetowego radioplonsk.pl („Portalu”) jest Radio Płońsk Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Gnatowicach, 05-085 Kampinos, Stare Gnatowice 22a, zarejestrowana pod nr KRS: 0000735376 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 1182175466. Portal umieszczony jest w domenie radioplonsk.pl pod adresem: http://www.radioplonsk.pl.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu: o połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe); o przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików HTML; o oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
 3. Korzystanie z Portalu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów.
 4. Usługi udostępniane w Portalu mają charakter nieodpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Portalu może wymagać rejestracji użytkownika.
 5. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.


B. Portal (zawartość)

 1. Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Portalu w tym również materiałów ukazujących się w programach radiowych Radia Płońsk Sp. z o.o. oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności archiwum oraz newsletterów.
 2. Wszelkie prawa do Portalu należą do Radio Płońsk Sp. z o.o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Radio Płońsk Sp. z o.o. lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Radio Płońsk Sp. z o.o. w Portalu.
 3. Portal w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 4. Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego
  przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Radio Płońsk Sp. z o.o. lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Portalu można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@radioplonsk.pl
 7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.


C. Postanowienia końcowe

 1. Radio Płońsk Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu i poszczególnych usług dostępnych w Portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Radio Płońsk Sp. z o.o.
 2. Radio Płońsk Sp. z o.o. zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@radioplonsk.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Radio Płońsk Sp. z o.o. w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@radioplonsk.pl
 5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 15.04.2020 r.
 6. Radio Płońsk Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Portalu.